عواملی که بر رشد گیاهان تاثیر دارد :

شدت نور ، دما ، ترکیب شیمیایی ، مقدار رطوبت خاک و میزان

قرار گرفتن در مقابل باد .

 

تابستان خوابی چیست؟

در کشورهایی که فصلی از سال گرم و خشک است و غذا و آب

در تابستان کم است بسیاری از جانوران برای در امان ماندن از

خشکسالی و صرفه جویی در مصرف انرژی


ادامه مطلب ...