نام درس : ریاضیات         پایه ی : سوم          تعداد فراگیران :          موضوع درس : مفهوم کسر            روش تدریس : مکاشفه ای

هدف کلّی : آشنایی فراگیران با کسر و مفهوم آن

هدف جزیی :

ـ آشنایی با تقسیمات متساوی و نامتساوی

ـ آشنایی  با کسر به صورت تصاویر و اشکال

ـ آشنایی با کاربرد کسرها در زندگی روزمره

اهداف غیر رفتاری :  انتظار می رود که در پایان درس فراگیرندگان به موفّقیّت های زیر نایل آیند :

1 ـ مفهوم کسر را بدانند2 ـ توانایی به دست آوردن کسرها را از روی شکل داشته باشند. 3 ـ کاربرد کسرها را در زندگی خود بدانند. 4 ـ نسبت به شناخت و یادگیری کسرها و اشکال آن علاقه نشان دهد. 5 ـ صورت و مخرج و خط کسر را بدانند.

اهداف رفتاری:  فراگیران در پایان درس می توانند:

1 ـ تقسیمات متساوی و نامتساوی اشکال را بیان و رسم می کند. 2 ـ مفهوم کسر را بیان می کنند.  3 ـ کاربرد کسرها را در زندگی بیان می کند. 4 ـ نماد و نام های کسرها را می نویسند و بیان می کنند. (خطّ کسر)

5 ـ قوانین و قواعد کسرها را بیان می کنند (که در کسرها کلّ شکل در پایین و قسمت رنگی در صورت خطّ کسر قرار می گیرند).

مفهـوم کسر در پایه ی سوّم به صـورت مـرحلـه ی مجسّـم (1) و نیمه مجسّم (2) تـدریس می شود، از جز به کلّ (3). روش تدریس  پرسش و پاسخ ـ گروهی    (به طور کلّ روش مکاشفه ای )

فضای کلاس: به صورت معمولی در هر نیمکت 2 یا 3 دانش آموز به صورت گروهی.

وسایل مورد نیاز: نوار کاغذ ی ـ کتاب درسی ـ گچ ـ تخته سیاه ـ بیسکویت و ...

راهبرد ایجاد انگیزه:  یادگیری معنی دار  (با بیان داستانی در فراگیران ایجاد انگیزه می نماید)

مادر علی یک کیک پخته بود . عصر وقتی که فاطمه و خواهر و برادرش از مدرسه برگشتند مادر کیک را به فاطمه که خواهر بزرگتر بود داد و گفت بین خودت و خواهر و دو برادربطور مساوی تقسیم کن . فاطمه پرسید چه چطوری ؟ بچه ها کمکش کنید ،فاطمه چکار کند؟  


ارزشیابی ورودی

1 ـ تقسیم کلوچه بین فراگیران و تقسیم آن به قسمت های مساوی توسّط بچّه ها. 2 ـ تصاویر روی تابلو را به قسمت های تقسیم شده ی کسر مربوط به هر کدام را بنویسید. 3 ـ (مهارت ذهنی، توانستن) (مفاهیم محسوس، دسته بندی مفاهیم تعریف شده ی کسر) 

مرحله ی اوّل:  (بیان موضوع: در این مرحله معلّم توضیحاتی در ارتباط با کسر و تقسیمات متساوی و نامتساوی ارائه می دهد.)

مرحله ی دوّم: (تعامل بین معلّم، دانش آموز و موضوع):

مرحله ی مجسّم:

معلّم: چیـزهایی از قبیل نوار کاغذی، بیسکویت و مواد خوراکی دیگری که بتوان آن را به قسمت های متساوی تقسیم نمود با خود به کلاس ببریم.

معلّم: یک بیسکویت را از وسط نصف می کند و به دانش آموزان نشان می دهد و می پرسد آیا این بیسکویت به قسمت های مساوی تقسیم شده است

معلّم: با مثال دیگر نوار کاغذی مستطیل شکل را به سه قسمت تقسیم کرده و سوال را ادامه داده که آیا این نوار کاغذی به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟  

معلّم: با نوار کاغذی مستطیل شکل دیگری را به چهار قسمت تقسیم می کند و از فراگیران می پرسد که آیا این نوار کاغذی هم به قسمت های مساوی تقسیم شده است یا نه؟

معلّم بعد از اطمینان از یادگیری و درک تقسیم های متساوی کار را ادامه دهد. ازفراگیران  می خواهد شروع به کار کنند.

معلّم: دانش آموزان خوبم، حالا شما هم با نوار کاغذی که به همراه دارید به قسمت های مساوی (در گروه) تقسیم کنید.( دست ورزی)

کنترل و راهنمایی معلّم و اطمینان از یادگیری کلّ فراگیران.

معلّم پس از پایان آموزش مجسّم ادامه ی کار (به صورت نیمه مجسّم).

معلّم: شکل های زیر را روی تابلو رسم می کند.

و از فراگیران این سوال پرسیده می شود که کدام یک از شکل ها( مربع ـ مستطیل)به قسمت های متساوی تقسیم شده است؟

معلّم: برای اطمینان بیش تراز شکل های استفاده شود که بطور مساوی تقسیم نشده اند از فراگیران پرسیده شود.

ارزشیابی پایانی : (انجام یک آزمایش)

1 ـ یک نوار کاغذی را به عرض یک سانتی متر و طول 4 سانتی ببُرّید و یک چهارم آن را رنگ کنید.

2 ـ کسر مربوط به قسمت رنگی هر شکل را بنویسید.

تکلیف تمرینی:  

1-      یک شکل  معلم بدهد مانند :شش ضلعی که دو قسمت از آن زرددوقسمت آن سبز باشد.

2-     چه کسری زرد است ؟

3-     چه کسری سبز است

تکلیف بسطی و خلاقیّتی و کاردستی

1 ـ یک شکل به دلخواه نقاشی بکشیدو آن را به صورت کسر درآورید.

2 ـ در خانه چه چیزهایی دارید که شما را به یاد کسر می اندازد؟ بنویسید