معلم برای سفید بودن برگه نقاشی ام تنبیهم کرد
همه به من خندیدند
اما من خدایی را کشیده بودم
که همه می گفتند دیدنی نیست