چک لیست :هدف های درس ریاضی سوم دبستان  از فصل 1 تا 4 کتاب درسی

چک لیست درس ریاضی سوم دبستان جدید التالیف از فصل 1 تا 4 کتاب درسی ردیف اهداف خ خ - خ - ق ق- ن ت  1 - در فصل الگویابی شمارش چند تا چند تا را به درستی انجام می دهد         2 - تمرین های مربوط به ماشین های ورودی و خروجی را درست و تمیز می نویسد         3-  مفهوم ساعت بعد از ظهر را میداند         4  - مسئله های مربوط به ساعت بعد از ظهر را صحیح انجام می دهد         5  - الگوهای متقارن  را درست و تمیز انجام می دهد         6 - عدد چهار رقمی را می شناسد         7 - تفاوت ریال و تومان را می داند         8-  تمرین های مربوط به عدد تقریبی را درست انجام می دهد      9- مفهوم کسر را درک می کند         10 - برای کسر شکل می کشد         11 - کاربرد کسر در اندازه گیری را مداند         12  - پرگار را می شناسد و می تواند با آن دایره رسم کند   13- مفهوم ضرب را می داند         14  - مفهوم تقسیم را می داند


 نمونه چک لیست دروس پایه سوم ابتدایی

ریاضی علائم قرار دادی : (خ خ:خیلی خوب خ: خوب ق :قابل قبول ن: نیازمند به تلاش بیشتر) اهداف انتظارات معلّم از دانش آموز خ‌خ خ ق ن دانش جمع های انتقالی را به درستی انجام می دهد.         دانش تفریق های انتقالی را به درستی انجام می دهد .         دانش عددهای چهار رقمی را می خواند .         دانش عددهای چهار رقمی را می نویسید.         دانش تفریق های ذهنی را به خوبی انجام می دهد .         دانش جمع چند عدد را به خوبی انجام می دهد .         دانش و مهارت اعداد را به درستی جمع می کند و سپس  امتحان می کند.         دانش تفاوت متر و کیلومتر را بیان می کند.         دانش وسیله ی اندازه گیری مسافت را نام می برد.         مهارت می تواند کیلومتر را به متر تبدیل کند .         دانش واحد پول کشور را می شناسد و بیان می کند .          13 علائم قرار دادی : (خ خ:خیلی خوب خ: خوب ق :قابل قبول ن: نیازمند به تلاش بیشتر) اهداف انتظارات معلّم از دانش آموز خ‌خ خ ق ن دانش نسبت به داستان از خود توجه نشان می دهد .         دانش در بحث های گروهی شرکت می کند .         دانش تعدادی از نعمت های پروردگار را که به ما عنایت فرموده است بیان می کند         دانش و مهارت توانایی های خود را بیان می کند .         دانش نسبت به آفریدگار خود سپاس گذار است .         مهارت علت این که خداوند مهربان تر است را بیان می کند .         دانش و مهارت نسبت به رنگ کردن کتاب کار از خود علاقه نشان می دهد وآن  را رنگ می کند .         دانش و مهارت پاسخ های صحیح به پرسش ها می دهد .           بخوانیم و بنویسیم علائم قرار دادی : (خ خ:خیلی خوب خ: خوب ق :قابل قبول ن: نیازمند به تلاش بیشتر) اهداف انتظارات معلّم از دانش آموز خ‌خ خ ق ن دانش هم معنی کلمات را بیان می کند .         دانش مخالف کلمات خواسته شده را به درستی بیان می کند .         دانش هم خانواده کلمات مورد نظر را بیان می کند .         دانش و مهارت فعل ها را متناسب با فاعل بیان می کند .         دانش و مهارت زمان جمله را تشخیص می دهد ( گذشته ، حال ، آینده )         دانش جمله های نامرتب را به درستی مرتب می کند .         دانش و مهارت از علامات پایانی جمله ها به خوبی و به جا استفاده می کند.         دانش و مهارت با جمله های داده شده یک متن کوتاه و روان درست می کند.         دانش و مهارت با ترکیب های توصیفی به درستی جمله سازی می کند .         دانش و مهارت می تواند کلمه های مرکب بسازد .         دانش از روی درس روان و صحیح می خواند .         دانش به پرسش ها پاسخ صحیح می دهد .