چک لیست گروهی

 

چک لیست پایه : سوم                              عنوان درس : علوم                                           بخش  : گیاهان

 

فعالیت مورد انتظار

 

 

نام و نام خانوادگی

. قسمت های اصلی گیاهان را توضیح میدهد

کار ریشه و ساقه رابیان می کند.

انواع ریشه را نام می برد

نوع ساقه را با توجه به ریشه توضیح می دهد

نوع برگ را با توجه به ریشه توضیح میدهد

انواع دانه را نام میبرد

رابطه ریشه برگ و ساقه را با دانه میگوید

انواع برگ را نام میبرد

. انواع گیاهان دانه دار را توضیح می دهد

جمع بندی

 

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 این چک لست پشنهادی بوده و می توان برای دروس دیگر مانند هدیه

آسمانی ، اجتماعی و قرآن با توجه به اهداف درس تهیه و بکار برده شود.