حال که دشمن نا امید بعد از هر ترفندی شکست خورده و ناامید انه دست به تحریم ملت مازده تا شاید از این راه مردم مقاوم ما را تسلیم کند .غافل از این که ما از پیامبرمان در شعیب ابوطالب درس مقاومت را هزارو چهارصد سال پیش آموخته ایم .روز 22 بهمن همگی در راهپیمایی شرکت می کنیم تا ثابت کنیم که ما در مکتب پیامبر شاگردان خوبی بوده ایم  و دوباره شعار مرگ بر امریکا را سر خواهیم داد.