فصل اول راهبرد : الگویابی

الگویابی چیست ؟کشف الگو ( رابطه ی بین عددها یا شکل ها )  و بیان  و توصیف آن

بصورت کلامی و نوشتاری از مهارتهای مهم در یادگیری ریاضی است . 

 

توجه : کشف الگو ها و رابطه ها ، در یک مسئله به حل آن کمک می کند. به همین دلیل

یکی از راهبردهای حل مسئله الگویابی


فصل 1 شامل :

1- الگو یابی ( تبدیل الگوهای عددی و هندسی و برعکس).

2- شمارش چند تا چندتا ( هدف نهایی : 1- به راحتی بشمارد ودسته بندی مناسب و

مساوی انجام دهد.)

3- الگویابی با جمع و تفریق ( ماشین های ورودی و خروجی ) و آشنایی با مکعب  ( مکعب

ومعرفی عدد 1000) و مکعب مستطیل .

آموزش حرکت از دو بعدی به سه بعدی ، دو بعدی می بیند ، سه بعدی می شمارد .

4- ساعت در بعد از ظهر ( هدف آشنایی با الگوی شبانه روز و ادامه دادن با الگوی

شمارشی با ساعت.)

5- الگو های متقارن :تقارن ( اشکالی که تمام ضلع ها یش هم اندازه باشد.)

الف - تقارن دو قسمتی ( با یک بار تا کردن کاغذ بوجود می آید.)یک خط تقارن دارد . دو

بار الگو تکرار می شود.

ب- تقارن چهار قسمتی ( با دو بار تا کردن کاغذ بوجود می آید.) دو خط تقارن دارد. چهار

بار الگو تکرار می شود.

 توجه : تقارن فرش جهار تایی است .