در این روز بزرگ مردم کشور ایران بار دیگر حمایت خود را از انقلاب

و رهبری اعلام کردند