فصل 4 : ضرب و تقسیم

 راهبرد حل مسئله :نمادین سازی ( تبدیل کردن مسئله بهخ یک تساوی یا یک عبارت یا

یک شکل نمادین ، به درک بهتر مسئله کمک می کند و راه را برای پیدا کردن جواب نیز

آشکار می کند.

 در علم ریاضی از نمادهای مختلفی استفاده می کنیم . نمادها شامل : عددها ،

علامت ها و شکل ها هستند . در این فصل با نمادهای ضربو تقسیم آشنا می شویم.

 توجه : توجه دانش آموز مسئله را بخواند و جایی را که بلد نیست جای خالی بگذارد.

درس اول فصل 4 :ضرب

 اهداف : 1- مفهوم ضرب    2- مفهوم دسته    3- مفهوم اعضای دسته   4- معرفی نماد

ضرب ( کشیدن شکل برای نماد ضرب)   5- ارتباط تقارن دو نیمه ای و چهار نیمه ای و

ضرب

  توجه :در ضرب پنج با شش شیوه را بکار می بریم : 1- الگوسازی   2- با کمک محور   

3- الگو یابی( شمارش چند تاچند تا )   4- رسم مستطیل   5- رسم شکل  6- نوشتن 

( توضیح دهند.)


درس دوم فصل : ضرب عددهای یک رقمی

اهداف : 1- نوشتن ضرب عددهای یک رقمی   2- پیدا کردن حاصلضرب با روش های

مختلف ( که در درس اول اشاره شد.)  3- دسته بندی های متفاوت

 

درس سوم فصل 4: خاصیت های ضرب

1- خاصیت عضو بی اثر یک   2-خاصیت صفر   3- خاصیت جابجایی   4- خاصییت توزیع

پذیری (3×9)+(4×9) =7×9     5- ارتباط خاصیت ها با محور    6- ضرب دوقلوها 

7- الویت ترتیب محاسبات( اول هرچه در پرانتز است را حل می کنیم  2- بعد ضرب و

تقسیم 3-سپس جمع و تفریق )

توجه : خاصیت شرکت پذیری  =4×(3×2) =(4×3)×2  در کلاس سوم نیست

 

درس چهارم فصل 4: تقسیم 

اهداف : 1- رسم شکل و مفهوم تقسیم  2- رابطه ضرب و تقسیم  3- معرفی نماد

تقسیم   4- شکل و نوشتن نماد تقسیم   5- عبارت تقسیم و شژکشیدن شکل   6-

محور و تقسیم   8- ضرب و تقسیم متناظر

 

تقسیم دو تا مفهوم دارد : 1- اگر  تعداد دسته را سوال کنیم مفهوم اول

                                 2- اگر تعداد اعضا را سوال کنیم  مفهوم دوم