فصل 5 : مساحت و محیط

راهبرد حل مسئله : تبدیل به زیر مسئله

  تبدیل کردن مسئله به چند مسئله کوچک تر و مرحله به مرحله کردن آن کمک می کند

تاپیچیدگی بعضی از مسئله ها کمتر شود. ( با حل مسئله های کوچک ، مرحله به

مرحله به پاسخ سوال نزدیک می شویم .) 

 

توجه : تبدیل مسئله به زیر مسئله های کوچک (زیر مسئله ) و مرحله ای، در شکلهای

هندسی نیز انجام می شود. با توجه به موضوع مسئله می توان مسئله های هندسی

ساده تر را تشخیص داد. (تانگرام)


درس اول فصل 5 : ( خط ، نیم خط و پاره خط )

برای معرفی خط ، نیم خط و پاره خط از خط راست استفاده می کنیم .

خط راست : خط راست را ما نمی توانیم اندازه گیری کنیم زیرا ادامه دارد ( امتداد دارد).

نیم خط : قسمتی از خط راست است که از یک طرف مشخص شده و از یک طرف

مشخص نشده است.

پاره خط : قسمتی از خط راست است که از دو طرف مشخص شده است. ( شعاع یک پاره خط)

 

درس دوم فصل 5: محیط

اهداف 1- اندازه گیری و محاسبه محیط چند ضلعی ها   2- استفاده از جمع و ضرب در

محیط   3-  آمادگی برای حیط دایره

توجه :  اصطلاح محیط را فقط برای شکل های بسته بکار می بریم . 

چطور می توانیم طول یک خط خمیده را حساب کنیم ؟ روی خط خمیده چند نقطه

میگذاریم و آن ها را به هم وصل می کنیم سپس طول پاره هایی که از وصل کردن نقطه

ها بوجود آمده را  اندازه می گیریم وبا هم جمع می کنیم.

توجه : اگر فاصله بین نقطه های روی خط خمیده را کمتر کنیم اندازه دقیق تر بدست می

آید.