درس سوم فصل 5: مساحت ( اندازه سطح)

اهداف :1- اندازه گیری سطح  2-مقایسه سطوح مختلف   3-تقریب زدن اندازه زدن

سطح با شکل های مختلف  4- آموزش واحد غیر استاندارد و حرکت به طرف آموزش

استاندارد 

توجه : برای بدست آوردن سطح  ( مساحت)  هر شکل باید واحد داشته باشیم . اولین

واحد یک مربعی است که هر ضلعش یک سانتیمتر است.

درس چهار فصل 5 :واحد اندازه گیری سطح

اهداف :1- معرفی واحد سطح ( سانیمتر مربع) 2- پیدا کردن مساحت با شمردن

واحدها  4- نتیجه گیری و کشف فرمول مساحت مستطیل و مربع ( توسط دانش آموزان )

مساحت استاندارد

 


فصل 6: جمع و تفریق

راهبرد حل مسئله ، ساده کردن مسئله (زیر مسئله ) : گاهی از اوقات استفاده از

عددهای تقریبی کمک می کند تا راه مسئله مشخص شود . ( پس از اینکه راه حل مسئله

را تشخیص دادید ، می توانید عددها اصلی مسئله را بکار ببرید .) 

 ساده کردن مسئله چه کمکی به ما می کند؟ کمک می کند الگو ها و نظم های مسئله

آشکار شوند تا به کمک ان بتوانیم پاسخ مسئله اصلی را پیدا کنیم .

 توجه : ساده کردن مسئله به دو روش 1- کوچک کردن  2- رند کردن صورت می گیرد.