درس اول فصل 6 :مقایسه عددها

اهداف: 1- مقایسه اعداد چهاررقمی 2- عددهای تقریبی و مقایسه آن ها ( اگر

خواستیم مقدار تقریبی حاصل عبارتی که تفریق است را ، در بین دو عدد به کدام عدد

نزدیک تر است عدد کمتر را در نظر می گیریم)      3- مقایسه با چهار روش ( شکل ، پول

، چرتکه و جدول ارزش مکانی صفحه 101)

 توجه : برای مقایسه عدد چهاررقمی ، ابتدا هزار تایی ها را مقایسه می کنیم .

 

درس دوم فصل 6 : صفحه 103 جمع و تفریق فرآیندی

 اهداف : جمع و تفریق گسترده نویسی از چپ    2- ارتباط جمع و تفریق با عددهای

تقریبی   3- تدریس جمع فرآیندی 

 درس سوم فصل 6 : جمع در جدول ارزش مکانی 

هدف : جمع در جدول با انتقال و بدون انتقال

 درس چهار وفصل 6 : تفریق درجدول ارزش مکانی تفریق تکنیکی ( کم کردن از

راست)

صفحه 110 کامل کن هدفش یادگیری ترتیب  الویت ها درعمل( اول داخل پرانتز ، ضرب و

تقسیم ، جمع و تفریق)


فصل 7:  آمار و احتمال

راهبرد فصل 7  :حدس و احتمال است

راهبرد حدس زدن پاسخ مسئله بر اساس موضوع مسئله انجام می شود ( از حدس

زدن های بدون دلیل پرهیز کنید).

 

درس یک فصل 7 :جدول داده ها   (صفحه  118 )

اهداف : 1- سازمان دهی و مرتب کردن اعداد در جدول  2- خواندن جدول 3- پیدا کردن

یک بخش مشخص در جدول  4- تفسیر جدول   5- به دست آوردن تمام حالت های ممکن

 

درس دوم فصل 7 : احتمال   (صفحه 121)

احتمال تجربی با تاس ، چرخنده  و سکه


درس سوم فصل 7 : انتخاب نمودار  ( صفحه 127 )

انواع نمودار 1- دایره ای  2- ستونی  3- تصویری  ( این نمودار برای چیزهای خیلی زیاد

بکار می رود و  با توجه با راهنما باید کار کرد.)