ضمن عرض تبریک به مناسبت روز معلم اسامی همکاران شرکت کننده در

جشنواره طرح الگوهای برتر تدریس  سال 93-92 پایه سوم ابتدایی به شرح   ذیل می باشد:

 

منصوره قطبی یگانه ، افسانه اقبالی ،فاطمه احمدی طباطبایی ،      

معصومه مهرابی ،خدیجه بیرانوندی ، مژده غفوریان ، بیژن صنعتی ،   

معصومه گودرزی ، معصومه خاوری ،مریم حسنوند، آذر ارشادیان