جدول زمانبندی پایه سوم ابتدایی 94-93 ( پیشنهادی)   سرگروه: منصوری فرد

ماه

هدیه

 

فارسی

ریاضی

علوم

اجتماعی

 مهر

درس یک

درس دو

 

فصل یک

 

فصل یک 

 

       19-10

 

 13-1 

درس سه

ارزشیابی

 

آبان

درس چهار

درس پنج

 

فصل دو

 

فصل دو

 

     35-20

 

 22-14

درس شش

ارزشیابی

 

آذر

درس هفت

درس نه

 

فصل سه

 

فصل سه

 

     49-36

 

  31-23

درس دوازده

ارزشیابی

 

دی

درس چهارده

درس پانزده

فصل چهار

فصل چهار تاصفحه70

     63-50

  38-32

                                      ارزشیابی      

 

بهمن

  درس هشت

درس ده

 

فصل پنج

 

صفحه 88-71

 

    79-64

 

    50 -40

 

درس یازده

ارزشیابی

اسفند

درس سیزده

درس شانزده

 

فصل شش

 

صفحه89 تا آخر فصل شش

 

 

    97 -80

 

 

   58-51

درس هجده 

ارزشیابی

 

فروردین

 

درس هفده    

 

ارزشیابی

 

فصل هفت

 

 

فصل هفت

 

  مرور دروس گذشته

 

   65-59

 

اردیبهشت

درس نوزده

درس بیست 

 

فصل هشت

 

   112-98

 

  76-66

 

مرور

ارزشیابی

خرداد

                           ارزشیابی