چینه  (برای دست ورزی درس ریاضی)

ماشین حساب (برای شمارش چندتا چندتا به جلو وعقب)

دفتر 60 برگ برای نوشتن تمرین های ریاضی

مقوا ،قیچی وچب (برای درست کردن ساعت ، مکعب و درست کردن تانگرام ...)

طلق(برای درست کردن ساعت بشکل محور ، قرار دادن مکعب پشت طلق وترسیم آن برای رسیدن از سه بعدی به دو بعدی و نشان دادن کسرهای مساوی)

ورق شطرنجی (برای تمرین تقارن چهارتایی و دوتایی )

پرگار ، گونیا وخط کش

ورق سفید A چهار برای نقاشی 

 مدارنگی،آبرنگ ، مدادشمعی ،گواش 

یک دفتر 40 برگ برای فعالیت های علوم 

یک دفتر که برای تکلیف ، دیکته وبند نویسی استفاده شود