1-دانش آموز بین واژه الگویابی و تصویر کل آفتابگردان که الگوی خاصی داخل ان وجود دارد ارتباط برقرار کند.

2- معلم در تصویر مربوط به مسجد توجه دانش آموزان را به معماری مسجد ، تقارن و الگوها توجه دهد و به اینکه به مسجد وارد شده نماز می خوانند و خارج می شوند.

3- در مورد حلول ماه و آن را بعنوان یک الگو در طبیعت معرفی کند و از آن ها بخواهد تحقیق کنند که چه الگوی دیگری در طبیعت وجود دارد درباره آن در کلاس بحث کنند.

4- برای دست ورزی در قسمت مسئله آپارتمانها  بهتر است از چینه استفاده کنیم و خود دانش آموز بطور مجسم کار کند.