مشخصات طرح درس

اهداف کلی

اهداف کلی درواقع درباره موضوع درس هستند که دارای افعال کلی ومبهم بوده وچهار چوب کلی درس را مشخص می کند و مادر اهداف جزئی و رفتاری هستند. اهداف کلی در قبل معمولا با توجه به موضوع درس – با توجه به فعالیت معلم – یادگیری دانش آموز می نوشتند اما امروزه تاکید می شود در این اهداف بر خلاف گذشته باید در سطوح سه گانه نوشته شود که این سطوح شامل :

 1-سطوح شناختی .

2- سطوح مهارتی .

3-سطوح عاطفی (نگرشی ) می باشد.

که توضیحات سطوح و طبقات آن نیاز به بحث جداگانه ای دارد . اکثر معلمان درنوشتن این بخش از اهداف معمولا به یک هدف کلی بسنده می کنند و ابعاد دیگر را در نظر نمی گیرند . مثلا :( بیماریهای واگیر) که فقط در سطح شناختی مطرح می شود ودو سطح دیگر را در بر نمی گیرد و بالطبع اهداف جزئی که از آن منتج خواهد شد فقط در سطوح شناختی بوده و اهداف مهمتر که به درد دانش آموز می خورد فراموش می شود لذاتوجه می شود که در نوشتن اهداقف کلی هر سه بعد در نظر گرفته شود مثلا برای درس فوق میتوان به این ترتیب نوشت.

هدف کلی  

  1.سطح دانشی (اشنایی با بیماریها )

2.سطح مهارتی (توانایی مراقبت ازخود )

3. سطح عاطفی (رعایت مسائل بهداشتی )

همانطور که می دانیم اهداف کلی به اهداف کوچکتر تقسیم می شوند که اهداف جزئی نام دارد اما از انجا که معلمان مهارت آن را دارند که اهداف کلی را مستقیما به اهداف


. اهداف رفتاری :
اهداف رفتاری اهدافی هستند قابل وصول و مشاهده و قابل سنجش و ارزشیابی . د ر واقع اهدافی هستند که معلم انتظار دارد دانش آموزان در طول تدریس یا پایان تدریس به آن برسند و معلم با مشاهده آن رفتار میزان کسب هدفها را مشخص می کند پس در اهداف رفتاری (قابل وصول- مشاهده – قابلیت ارزیابی ) نکات اساسی هستند و به همین جهت این اهداف به صورت جمله هایی نوشته می شود که دارای افعال رفتاری باشد. البته برای نوشتن یک هدف رفتاری کامل باید چهار ویژگی باشد که عبارتند از :

1- مخاطب داشته باشد.

2. با فعل رفتاری بیان شده باشد .

3. شرایط داشته باشد .

4. درجه و معیار داشته باشد .

هر چند نوشتن اهداف با این ویژگیها مشکل می باشد ولی باعث ارزیابی دقیق خواهد شد ولی بند 1و2جزء ضروریات اهداف رفتاری هستند . البته افعال بسیار زیاد هستند و هر طبقه ای فعل خاص خود را می خواهد . در این فقط به یک مثال در مورد فعل رفتاری و غیر رفتاری بسنده می کنیم.

 

( فعل رفتاری :) 1.دانش آموز سه مورد از راههای انتقال بیماری را نام می برد .

( فعل غیر رفتاری ) 2. دانش آموز راههای انتفال بیماری را می داند .