سومین گزارش کار گروه آموزشی پایه سوم

3-طبق روال جلسات قبل، همکارانی که قبلا اعلام آمادگی کرده بودند . محتوای دروس

آذر را تدریس کردند .

4-در مورد دروس ماه آذر و اشکالاتی که بعضی از همکاران داشتند بحث وگفتگو شد

پایان به نتیجه واحد رسیدند.

5-اسامی تعدادی از همکاران برای تدریس دروس مربوط به ماه دی در جلسه بعد

یادداشت شد.

6- جلسه در ساعت 7:30 با پذیرایی مختصر وذکر صلوات به پایان رسید.

/ 0 نظر / 4 بازدید