پاسخ پرسشها ی مطرح شده در هم اندیشی پنجمین کار گروه آموزشی پایه سوم ابتد ایی

 7-خفاش جز’ گروه پستانداران است.

8-خزندگان با وجود اینکه چهار دست وپا دارند ولی چون دست پای آنها در طرفین بدنشان است نه مثل پستانداران چهار پا زیر بدنشان و نیز دست پای کوتاه دارند موقع حرکت شکمشان روی زمین کشیده می شود.

9- در پرندگان حس بینایی و شنوایی ودر خزندگان حس بویایی، جالب اینکه مار علاوه بر اینکه توسط بینی از حس بویای استفاده می کند، از زبان خود نیز در تقویت حس بویایی بهره می برد .

10- بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است.

11-انسان وخرس با کف پا راه می روند ولی سگ و گربه با نوک پنجه

12-ما دو نوع انرژی داریم الف – جنبشی   ب- پتانسیل که بقیه انرژها شکل های از این دونوع انرژی هستند.

13- گرما ، نور، امواج رادیویی وپرتو ایکس از انرژی تابشی هستند

14- انتقال انرژی از جسم گرم به جسم سرد را گرما می گویند.

15-صوت بصورت موجی منتشر می شود.

16-اتومبیل،تنور نانوایی،اتوبوس از انرژی سوخت واسب ،پلنگ، دوچرخه سوار از انرژی مواد غذایی تامین میشود.

 17- فعال ترین ماده آب است.

18- به آب های روی زمین هیدرسفر می گویند یعنی (کره آب)

19- موقعی که هواسرد و دمای آن به زیر نقطه شبنم برسد ابر تشکیل می شود.توجه نقطه شبنم دمای است که در آن رطوبت هوا به درجه اشباع برسد.

                                    سرگروه پایه سوم: منصوری فرد

/ 0 نظر / 21 بازدید