خلاصه ای از مفهیم و اهداف ریاضی سوم ابتدایی تازه تالیف ( قسمت هشتم)

فصل 7:  آمار و احتمال

راهبرد فصل 7  :حدس و احتمال است

راهبرد حدس زدن پاسخ مسئله بر اساس موضوع مسئله انجام می شود ( از حدس

زدن های بدون دلیل پرهیز کنید).

 

درس یک فصل 7 :جدول داده ها   (صفحه  118 )

اهداف : 1- سازمان دهی و مرتب کردن اعداد در جدول  2- خواندن جدول 3- پیدا کردن

یک بخش مشخص در جدول  4- تفسیر جدول   5- به دست آوردن تمام حالت های ممکن

 

درس دوم فصل 7 : احتمال   (صفحه 121)

احتمال تجربی با تاس ، چرخنده  و سکه


درس سوم فصل 7 : انتخاب نمودار  ( صفحه 127 )

انواع نمودار 1- دایره ای  2- ستونی  3- تصویری  ( این نمودار برای چیزهای خیلی زیاد

بکار می رود و  با توجه با راهنما باید کار کرد.)

/ 0 نظر / 235 بازدید