خلاصه ای از مفاهیم و اهداف ریاضی سوم ابتدایی تازه تالیف (قسمت چهارم)

درس اول فصل 2 :( معرقی عدد هزار )

 

اهداف : 1- ساختن هزار با سه روش یکی یکی ، ده تا ده ، صد تاصدتا   2- مکعب (

نماد هزار است ) دراین فصل 1000 با عناوین مختلف کیلو گرم و کیلو متر معرفی شده

است .

 3- آشنایی با اسکناس

 درس دوم  وسوم فصل 2: ( ارزش مکانی  و ارزش پول) 

اهداف: 1- درک درست از بزرگی هزار  2- پیدا کردن مصادیق هزار  3- آشنایی با

اسکناس  و پول خرد  4- نشان دادن 1000 در جدول ارزش مکانی 

نکته : کیلو گرم و کیلومتر مصادیق 1000 هستند.

زیر نویس صفحه 31 : یادآوری واحد سانتیمتر و میلی متر است .

صفحه 35 هدف : واحد پول دیگر کشورها را معرفی می کند. 

 

درس چهارم فصل 2 :(عددهای تقریبی )

اهداف: 1- آمادگی برای جمع و تفریق  2- باز کردن عدد ( گسترده نویسی )  3- تقریب

عددها  4- قطع کردن( بجای یکتن و دهگان صفر قرار دهیم .)

 

فصل 3  عددهای کسری : راهبرد رسم شکل

کسر =شکستن

  توجه : برای حل مسئله بارسم شکل ، ابتدا صورت مسئله را بخوانید و جملات آن را

برای خود معنی کنید . سپس با ازای هر نکته شکلی مناسب بکشید تا پاسخ مسئله

آشکار شود.

برای رسم شکل لازم نیست از شکل های واقعی و دقیق استفاده کنیم ( شکل باید با

داده ها و اطلاعات مسئله و همچنین خواسته های مسئله ارتباط داشته باشد .)

 توجه : ما دو نوع کسر داریم : 1- پیوسته ( ناحیه ای - مساحتی - طولی )

                                         2- ناپیوسته ( مجموعه ای

اهداف کسر : 1- مفهوم جزء از کل   2- مفهوم تقسیم   3- مفهوم نسبت

( در کلاس سو مفهوم جزء از کل را کار می کنیم . )

درس اول فصل 3 : رسم شکل

اهداف : 1- آشنایی با نماد کسر برای شکل های پیوسته

           2- آشنایی با کسرهای تقریبی (‌مانند کسر روی محور )

 

درس دوم فصل 3 : (‌کسر طولی - کسر پیوسته - کسر تقریبی)

 

درس سوم فصل 3 :کاربرد کسر در اندازه گیری

هدف : 1- آشنایی با ابزارهای محتلف برای کسر شامل ( ساعت - طول جرم و محور

کسر را آموزش می دهیم .)

برای دست ورزی :اندازه گیری مداد ، دفتر ، کتاب ، ساعت آموزشی

 توجه : زیر نویس آموزش دایره ( مرکز دایره )

 

درس چهارم فصل 3 : تساوی کسر

هدف : 1- آشنایی با کسرهای مساوی و غیر مساوی 2- آشنایی با زاویه

 دست ورزی:طلق و یک شکل - نوارهای کاغذی با تا کردن برای نشان دادن کسرهای

مساوی .

 درس پنجم فصل 3 : مقایسه کسرها 

 بهترین راه برای آموزش دست ورزی و استفاده از شکل است.

 

 


 

 

/ 0 نظر / 128 بازدید