خلاصه ای از مفاهیم و اهداف کتاب ریاضی سوم ابتدایی تازه تالیف 1

کتاب هشت فصل دارد. که هر فصل شامل :

- چهار درس

- یک حل مسئله (به آموزش راهبرد های حل مسئله کمک می کند.)

- فعالیت ها : ( جهت آموزش مفاهیم آن درس.) ( مفهوم سازی )

- کار در کلاس :( جهت تکمیل یادگیری و رفع اشکالات احتمالی در کلاس درس .) ( ارزشیابی معلم و دانش آموز )

- تمرین ها : ( جهت تثبیت یادگیری در منزل.)

- پایان فصل : (مرور فصل و تمرین های تکمیلی و ترکیبی است که با

تاکید بر مهارتهایی چون خواندن و نوشتن پایان می باید.)

در ریاضیات ما هشت راهبرد داریم :

1- الگویابی

2- الگو سازی ( تفکر نظام دار) بیشتر برای حل مسئله استفاده می شود.

3- رسم شکل

4- نمادینه کردن ( استفاده از نمادها )

5- زیر مسئله

6- ساده کردن مسئله

7- حدس . آزمایش

8- حذف حالتهای نامطلوب 

دلایل تغییر برنامه درسی ریاضی چه بود ؟

1-

الف :طراحی و تولید برنامه درسی ملی.

ب: همسو کردن برنامه های درسی حوزه ها با برنامه درسی ملی

پ:مخصوصا الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی

2-

الف : رشد و گسترش آموزش ریاضی

ب: ارائه چالشهای جدید آموزش ریاضی

پ: عدم پاسخ گویی برنامه های قبلی به این چالشها

 

3-تحولات و تغییرات اجتماعی باعث تغییر نیازها و انتظارات دانش آموزان شده است و

سعی شده در این برنامه درسی /نیاز های جدید دانش آموزان و جامعه مورد توجه قرار

دهد.

 

4-

الف:برقراری ارتباط بین ریاضی و زندگی روزمره

ب:کسب مهارت های مدل سازی ریاضی و حل مسئله

پ: رشد مهارتهای تفکر

ت:برقراری ارتباط بین نمایشها ی مختلف ریاضی و تعبیر و تفسیر  آن ها

ج: برقراری ارتباط بین ریاضی و سایر علوم و در حالت کلی به کارگیری

ریاضی در محیط پیرامون

 

5-نتایج مطالعات بین المللی ریاضی آزمون تیمز که بر اساس آن ها

دانش آموزان ازقدرت بالایی در پاسخ گویی به سوالات که در اهداف بالا

ذکر شدهبرخوردار نبوده اند.  ( ادامه دارد)

 

 / 1 نظر / 320 بازدید