خلاصه ای از مفاهیم و اهداف ریاضی سوم ابتدایی تازه تالیف (قسمت دوم)

رویکرد برنامه درسی ریاضی: 

حل مسئله: 1- ساخت مفهوم با طرح مسئله و ایجاد چالش آموزشی

                 2- آموزش راهبرد های حل مسئله

دانش آموزان از نظر سبک یادگیری به سه دسته تقسیم می شوند  که شامل:

1- دانش آموزان و سبک یادگیری کلامی

2-دانش آموزان و سبک یادگیری تصویری

3- دانش آموزان و سبک یادگیری دست ورزی 

1- دانش آموزان و سبک یادگیری کلامی:

- ساختار نمادین کلام ، نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می کند .

-  وقتی فکر می کنند به زبان کلمات و جملات با خود حرف می زنند و می توانندافکار

خود را مستقیآ روی کاغذ بیاورند .

- استدلال ریاضی را مرحله به مرحله و جزء به جزء درک می کنند و چون مراحل اثبات به

پایان می رسد مراحل درک ریاضی آنان خاتمه می یابد .

- از جز به سمت درک کل حرکت می کنند و معمولا تئوری های آنان در چگونگی جزئیات

بسىار قوی است اما در همبستگی مبانی و ساختارهای کلی می لنگند.

- در این دانش آموران ، آموزش در حرکت از کلام به مجرد می باشد .

- از بین فیلسوفان معروف فلسفه و سک شناختی ( ارسطو ، کندی ، ابن سینا)

 

دانش آموزان و سبک یادگیری تصویری:

- در دانش آموزان تصویری ، شهود و تصویر سازی نقش مهمی در تفکر و یادگیری  آنان

ایفا می کنند.

- وقتی این دانش آموزان به تفکر می پردازند ، روند  تفکر به زبان مفاهیم و ارتباط بین

آن ها پیش می رود و باز نویسی ،‌روند  تفکر برایشان نیاز به زحمت مضاعف دارد.

- برخی از این دانش آموزان ،از به کلام در آوردن روند تفکر خود عاجز و ناتوانند .

اما میتوانند به خوبی روندتفکر خود را به زبان مفاهیم در آورند و ارتباط بین آن ها را بیان

کنند.

- استدلال ریاضی توسط این دسته از دانش آموزان  ، به صورتی کلی و مانند  نگاه

کردن به اجزای یک تابلو  ، به طو ر سر تاسری ادارک می شود.

- از درک کل به سوی ادراک جزئیات حرکت می کنند و معمولا تئوری های آنان در ساختار

و مبانی دقیق است اما در همنشینی و برقراری رابطه بین اجزا ضعیف می نماید.

- تفکر شهودی و تجربه نقطه قوت ایشان است .

- در این دانش آموزان حرکت از تصویر به مجرد می باشد . افلاطون ، فارابی، ابن

عربی ، سهروردی و ملاصدرا زیر چتراین نوع مهارت یادگیری و تفکر قرار می گیرند. 

 

3-دانش آموزان و سبک یادگیری دست ورزی :

- دانش آموزان دست ورز ساختارگرا هستند.

 -بازسازی ساختارها و دست ورزی نقش مهمی در تفکر و یادگیری آن ها ایفا می کند.

- با به کار بردن ابزارها و ساختن اشکال و باز سازی ذهنی ساختارها در ذهن خود

مفاهیم را یاد میگیرند و مهارت ها را کسب می کنند.

- استدلال ریاضی را تا خودشان باز سازی نکنند نمی فهمند.

-بسیاری از صنعت گران و مخترعین زیر چتر این نوع مهارت یادگیری و تفکر قرار می گیرند .

- در این دانش آموزان ، آموزش در حرکت از ملموس به مجرد می باشد.

 

ساختار هر در س در ریاضی سوم ابتدایی :

1- فعالیت :     هدف  (مفهوم سازی )

2- کار درکلاس : هدف  ( ارزشیابی معلم و دانش آموز )

3- تمرین : هدف ( تثبیت یادگیری )  

(ادامه دارد)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

/ 0 نظر / 28 بازدید