سوالاتی از کتاب کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات

11-دستگاه عدد نویسی دارای چه مشحصه های مهمی است ؟

الف: مبنای ده دهی

ب:ارزش مکانی و : مبنای ده دهی

چ: استفاده از صفر وخاصیت جمعی

د:( ب وج)

 

12-استفاده از مدل های فیزیکی دست ساز (تناسبی –غیرتناسبی )برای تثبیت و توسعه مفهوم ارزش مکانی بترتیب ...

الف:چرتکه ، مکعب های ده تایی مبنا

ب: مکعب های ده تایی مبنا  ،چرتکه

ج: پول  ، چرتکه

د: هیچکدام

 

13- کدام یک از مواردزیر از روش های خاص گرد کردن است  ؟       

  الف: مبنای ده بلوکی

ب: توپ غلتان در سراشیبی

ج: محور و مبنای ده بلوکی

د: (ب و ج)

 

14-کدام یک از موارد زیر پیش نیازهایی است برای کار کردن با اعمال (جمع ،تفریق ضرب و تقسیم ) لازم است ؟ 

الف شمارش      ب: تجارب عینی          ج: زبان           د: همه موارد

 

15-معکوس (24=6*4 ) کدام گزینه است؟

الف: 24= 6+6+6+6                              ب:6=4: 24

ج: 6 -6-6-6-24                                   د: هیچکدام

 

16-مدل های معمول که در نمایش  ضرب مورد استفاده قرار می گیرند عبارتنداز...

الف:دسته های مساوی از اشیاء که به صورت تکرار عمل حمع 

ب: محور اعدادو آرایه ها که در آن با دسته های مساوی با یکدیگر جفت می شوند.

ج: تقسیم بندی

د: (الف و ب)

 

17-خاصیت تعویض پذیری در کدام یک از اعمال زیر است؟

الف:جمع         ب: تقسیم           ج: ضرب           د: (الف  و ج )

 

18- برخی از صفات قابل شمارش اندازه گیری در بسیاری از برنامه های ریاضی مدارس ابتدایی عبارتنداز ...

الف:طول ، گنجایش ، وزن                       ب:مساحت ،حجم ، زمان

ج: درجه حرارت                                 د: همه موارد

 

 

19- هدف آموزش از آمار و احتمال یادگیری ...

الف :رسم تعدادی از نمودارها است .

ب:افزایش آگاهی و اهمیت مقیاس هی متفاوت در نموداراست .

ج: آموزش مهارت های خواندن و درک نمودارهاست .

د: همه موارد

 

20-مقداری که در یک مجموعه از داده ها ، بیشترین فراوانی را دارد تعریف کدام گزینه است؟

الف : معدل               ب: مد            ج: میانه                د: همه موارد

 

21-برای توصیف اشکال هندسی چند نوع تقارن داریم ؟

الف:2 نوع           پ: 4 نوع            ج: 3 نوع             د: 5 نوع

 

22- دو خط ، زمانی  موازیند که...

الف:در هیچ کجا همدیگر را قطع نکنند .

ب: فاصله آنها ازهم همیشه ثابت باشد.

ج: قابل امتداد باشد .

د: (الف و ب)

 

23-کدامیک از مفاهیم کسر در سوم ابتدایی تدریس می شود ؟

الف:جزء –کل         ب:خارج قسمت          ج: نسبت         د:همه موارد

 

24-موقعی دانش آموز درک خوبی از اعمال جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم و حقایق مربوط به آن ها پیدا خواهد کرد که...

الف :مفاهیم گسترده این اعمال برای او توضیح داده شود.

ب: هریک از اعمال با توسل به مدلهای فیزیکی گوناگون مجسم کرد.

ج: دانش آموز بداند چه وقت باید هریک از اعمال را در شرایط حل مسئله بکار گیرد.

د: همه موارد

 

25-کدام گزینه معرف نسبت است؟

الف:حقوق او سه برابر حقوق من است .

ب: اکثر کودکان کلاس پنجم 12 ساله هستند.

ج:این بیمار 50-50 شانس زنده ماندن دارد.

د:متوسط  درآمد خانواده یک میلیون تا دو میلیون است.

 

26-اگر 3 کیک داشته باشین و بخواهیم آنها را بین 5 نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چه کسری از هر کیک میرسد؟

الف: سه پنجم      ب: دو پنجم           ج:چهار پنجم        د: یک پنجم

 

27 در ریاضیات مباحثی مانند ... در اندازه گیری به ما کمک می کند.

الف: شمارش       ب: ضرب         ج: تقسیم      د : همه موارد

 

28-- راهبردهای برآوردن (تخمین زدن) ...است .

الف:قطع کردن ، گرد کردن قابل انعطاف 

ب: گرد کردن قابل انعطاف ف  اعداد سازگار

ج: انباشتگی  ، اعداد سازگار

د: (الف  وج)

 

29-کدام گزینه پاسخش تخمینی است؟

الف شماره تلفن شما چند است؟

ب: چند سال دارید؟

ج: خانواده شما چند نفر است؟

د: ساعت چند است؟

 

30- بر آورد های محاسباتی (تخمین زدن ) کدام یک از خصوییات زیر را باید داشته یاشد؟

الف :به سرعت انجام شوند.

ب:به طور ذهنی و بدون استفاده از محاسبات روی کاغذ انجام شوند.

ج: جواب هایی به دست دهند که برای تصمیم گیری کافی باشد ،ختی اگر دقیق نباشد.

د: همه موارد

 

 

/ 1 نظر / 254 بازدید
ریاضی دان کوچک

ریاضی دان کوچک کامل ترین و مناسب ترین مجموعه کتاب کار و کمک آموزشی ریاضی به همراه تمرینات تلفیقی مورد تایید دفتر تکنولوژی تهران پایه های دوم و سوم ابتدایی جهت سفارش کتاب : 1501 276 0913 http://riyazidan.blogfa.com/