نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت ضمیمه کتاب هنر پایه سو م ابتدایی

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت ضمیمه کتاب هنر پایه سوم ابتدایی

  

1-     ساخت شخصیت هایی با اندام متحرک مربوط به کدام فعالیت است ؟ 

الف) چاپ

ب)نمایش فی البداهه

ج) کاردستی

د) نمایش در کلاس 

2- بعداز ساخت عروسک های متحرک کدام فعالیت انجام می شود؟

الف) چسباندن چوب حصیر به اندامها.

ب) رنگ آمیزی.

ج) بریدن تصاویر.

د) ایجاد صداهای مختلف .

3-"رنگها را بشناسد" این مورد از اهداف کدام فعالیت است ؟

الف) چاپ

ب) بافت ها

ج) خیال رنگارنگ

د) شناخت طبیعت

4- احترام به بزرگسالان از اهداف کدام درس است؟ 

الف) خاطره ای از پدر و مادر

ب) یک روز به جای بزرگسالان

ج) آشنایی با میراث فرهنگی

د) هیچکدام

 

5-  احترام به بزرگسالان باید در قالب کدام مفهوم تدریس شود؟

الف) عشق و علاقه

ب) محبت

ج) دوست داشتن همراه با اطاعت

د) الف وب

 

6- در درس احترام به بزرگسالان آخرین فعالیت کدام است ؟

الف)در مورد آفرینش های هنری خود بحث و تبادل نظر کند

ب) نمایشگاه تشکیل دهد

ج) نقاشی بکشد

د) هیچکدام

 

7-  شناخت طبیعت به عنوان بخشی از خلقت پروردگاراز اهداف کدام درس است؟ 

الف) بافت ها

ب) مشاهده

ج) پاکیزگی و آلودگی

د) هر سه مورد

 

8-  کدام فعالیت در پایان تدریس درس پاکیزگی و آلودگی بهتر است ؟

الف) بازدید از طبیعت

ب) بررسی آثار و بیان احساسات

ج) نقاشی کشیدن

د) اجرای نمایش

 

9- در درس خاطره ای از پدر و مادرتعریف خاطره در چه زمینه ای باشد؟

الف) شجاعت

ب) ثروت

ج) مسافرت ها

د) فداکاری و از خود گذشتگی

 

10- اولین فعالیت در تدریس درس چاپ کدام است ؟

الف) ابتدا رنگ را روی سینی پهن نمایند

ب) قبل از خشک شدن رنگ کاغذ را روی آن بگذارند

ج) بافت رنگی ایجاد کنند

د) هیچکدام

 

11 - شناخت ابزار و وسایل مختلف نقاشی در کدام یک از درسها اهمیت دارد؟ 

الف) چاپ

ب) بافت ها

ج) نقاشی دیواری

د) هر سه مورد

 

12- این هدف مربوط به کدام درس است؟ (هنرمندان محل زندگی خود را بشناسد)

الف) بافت ها

ب) چاپ

ج) هنرهای سنتی و محلی

د) نقاشی دیواری

 

13- کدام هدف مربوط به درس هنرهای سنتی و محلی است؟

الف) شناخت رنگها

ب) احترام به هنرمندان

ج) به فرهنگ و آداب و رسوم محلی احترام بگذارد

د) کار را گروهی انجام دهد

 

14- در تدریس بافت ها کدام هدف مهمتر است؟

الف) تفاوت بافت بصری و لامسه ای را درک کند

ب) به طبیعت علاقه داشته باشد

ج) حس همکاری در آنها پرورش یابد

د) کاربرد وسایل رنگ آمیزی را بشناسد

 

15- برای تدریس بافت ها بهتر است بچه ها به گروه های چند نفری تقسیم شوند؟

الف) 3 تا 5 نفری

ب) 7 تا  9 نففری

ج) 1 تا  3 نفری

د) 2 تا 4 نفری

 

16- در درس خاطره ای از پدر و مادر کدام اهداف مهمتر است ؟

الف) به اهمیت نقش والدین در زندگی خود پی ببرد

ب) قصه ها و اشعار محلی درباره والدین را بشناسد

ج) به والدین خود احترام بگذارد

د) موارد 1 و 3

 

17- در کدام یک از فعالیت ها " آشنایی با آداب و رسوم روز پدر و مادر " است؟

الف) چاپ

ب) کارت تبریک متحرک

ج) خاطره ای از پدر و مادر

د) نمایش فی البداهه

 

 

 18- در تدریس خیال رنگارنگ ، بعد از پاشیدن رنگ روی صفحه ، کدام فعالیت توصیه می شود؟

الف) پیدا کردن شکلهای جدید

ب) تا زدن صفحه

ج) صبر کردن برای خشک شدن رنگها

د) گفتن داستان تصاویر

 

19- از دانش آموزان می خواهیم نمونه رنگهای استفاده شده  را در طبیعت جستجو کنند . این مورد درباره کدام فعالیت است ؟

الف) شعرهای محلی

ب) چاپ

ج) خیال رنگارنگ

د) بافت ها

 

20- در کدام فعالیت بچه ها باید به چرایی ماندگاری اشعار پی ببرند؟

الف) نمایش فی البداهه

ب) شعرهای محلی

ج) خیال رنگارنگ

د) هیچکدام

 

21- این جمله مربوط به کدام فعالیت است؟

" .... این کارت دارای سه لایه است"

الف) چاپ

ب) نمایش فی البداهه

ج) کارت تبریک متحرک

د) موارد ب وج

 

 

22- در تهیه زمینه کار برای نقاشی دیواری کدام مورد اهمیت بیشتری دارد؟

الف) روی پارچه را یک هفته قبل با چسب چوب رقیق شده بپوشانیم

ب) به دو سر پارچه چوب بچسبانیم

/ 0 نظر / 24 بازدید